Endret: 14 okt 2016     Opprettet: 5 okt 2016

Protokoll fra Generalforsamling

Protokoll fra generalforsamling 19.05.2016

 

 

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skøyenåsen Borettslag

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato: Torsdag 19.mai 2016

Møtetidspunkt: Kl. 18:30

Møtested: Oppsal kirke, menighetssalen

Til stede: 37 andelseiere, 5 representert ved fullmakt, totalt 42 stemmeberettigede

Møtet ble åpnet av styreleder Randi Myrvang

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Erik Braathen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Randi Myrvang.

Vedtak: Valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne

Som referent ble foreslått Erik Braathen og som protokollvitne ble foreslått Trude Sjøvoll og Line Haug Nilsen.

Vedtak: Valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Behandling av årsberetning og årsregnskap for 2015

A Behandling av årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2015 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Enstemmig godkjent

B Disponering av årets resultat

Årets resultat foreslås overført til opptjent egenkapital. Overskudd garasjer kr 103 629 ble foreslått overført til garasjefond slik at udekket tap reduseres (fra kr 148 864 til kr 45 235). Videre ble overskudd parkeringsplasser kr 45 800 foreslått overført til parkeringsplassfond.

Vedtak: Godkjent

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Fastsettelse av godtgjørelser

A Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til a) kr 330 000 eller b) kr 300 000.

Vedtak: 30 stemte forslag a) og kr 330 000 ble vedtatt

B Godtgjørelse til varamedlemmer for møtedeltakelse ble foreslått satt til kr 500 pr møte.

Vedtak: Godkjent

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Forslag fra Solfrid Stølen – rens av ventilasjonssystemet

Styrets vurdering av forslaget: Styret støtter intensjonen i forslaget, men ber med bakgrunn i borettslagets økonomiske prioriteringer om fullmakt til å innhente faglig vurdering av behovet for rens og pristilbud.

Vedtak: Styrets vurdering ble enstemmig vedtatt

B Forslag fra Per-Christian Solli – vask av plater utvendig på balkongene

Vedtak: Godkjent 2 Skøyenåsen Borettslag

C Forslag fra styret – bygging av garasje

Det foreslås å bygge en dobbel garasje til bruk for Oppsal Vaktmestersentral (OVS). Garasjen skal brukes til oppbevaring av utstyr som brukes til drift og vedlikehold i borettslaget, samt vedlikehold av borettslagets eiendeler på vinterstid. Garasjen bygges ved fyrhuset, hvor det i dag står en container og et tørkestativ. Omreguleringen av denne delen av tomten krever 2/3 flertall, ref borettslagsloven §8-9. Kostnaden for garasjen vil beløpe seg til kr 210 000 og skal dekkes inn ved en leieavtale over 15 eller 20 år, hvor OVS betaler et månedlig leiebeløp. Når garasjen er ferdigstilt, vil en vanlig garasje som OVS disponerer i dag bli frigjort for vanlig utleie til andelseierne.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

D Forslag fra styret – endring av vedtektene

Med bakgrunn i det økende antallet saker som krever advokat og dermed påfører borettslaget store kostnader, foreslår styret å endre vedtektene, slik at man kan kreve regress for disse utgiftene. Til Punkt 7-1 Mislighold legges følgende til: Ekstrakostnader som påføres borettslaget som følge av mislighold, skal i sin helhet dekkes av andelseier.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

E Forslag fra styret – oppgradering av stigeledninger

På fjorårets generalforsamling ble det vedtatt Borettslaget v/styret innhenter i løpet av 2015 tilbud og informasjon på utskifting av stigeledninger, slik at denne oppgradering kan fremlegges til avstemning på neste generalforsamling. Prisoverslag kr 7 923 750. Asfaltering, beplantning, rigg kommer i tillegg. Vaskerier og fyrrom må også gjøres om til 400 v system.

Styrets innstilling:

Styret anbefaler ikke en slik oppgradering, dette basert på det fremlagte prisoverslaget. Styret vurderer at borettslaget ikke har økonomi til et slikt prosjekt nå.

Vedtak: Utsettelsesforslag ble fremmet. Det ble enstemmig vedtatt å utsette forslaget

F Forslag fra styret – endring av husordensreglene

Forslag til endringer står i årsmeldingshefte side 27-29

Vedtak: Enstemmig vedtatt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 2 år ble foreslått Kamilla Amundsen.

Vedtak: Valgt

B Som styremedlem for 2 år ble foreslått Sverre Johan Hjelmevoll.

Vedtak: Valgt

C Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått Kristin Antonsen Brenna og Tore Gilje Jacobsen.

Vedtak: Valgt

D Til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått Elin Bakås som delegert og Kamilla Amundsen som varadelegert.

Vedtak: Valgt

E Til styret i Oppsal Vaktm.sentral ble foreslått styreleder som styremedlem og nestleder som varamedlem.

Vedtak: Valgt

F Som valgkomité for 1 år ble foreslått Ina Slettebø, Anne Lise Røhme, Bjørg Thomassen, samt et styremedlem som styret utpeker selv.

Vedtak: Valgt

G Som velferdsutvalg for 1 år ble foreslått Bjørg Thomassen, Line Haug Nilsen og Anne Gunn Knudsen.

Vedtak: Valgt

H Som representant til Oppsal Samfunnshus for1 år ble foreslått Ina Slettebø.

Vedtak: Valgt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtet ble hevet kl.: 20:10

Protokollen godkjent av:

Randi Myrvang /s/ Erik Braathen /s/ Trude Sjøvoll /s/ Line Haug Nilsen /s/

Møteleder Referent Protokollvitne Protokollvitne