14 okt 2016

Årsmelding for 2015 og innkalling til Generalforsamling 2016

Årsmelding for 2015 og innkalling til Generalforsamling 2016

borettslag

Til andelseierne i Skøyenåsen borettslag

Velkommen til ordinær generalforsamling torsdag 19. mai 2016.

Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du

leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på

generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret

som skal forvalte Skøyenåsen borettslag det kommende året.

Hvem kan delta på generalforsamlingen?

 Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og

stemmerett.

 Det er kun én stemme pr. andel.

 Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand

har rett til å være til stede og til å uttale seg.

 Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å

være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg.

 En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare

rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

 En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én

andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En

fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

Registreringsblanketten bak i heftet leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Skøyenåsen borettslag

Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Skøyenåsen borettslag avholdes

torsdag 19. mai 2016 kl. 18:30 i Oppsal kirke, menighetsalen.

Til behandling foreligger:

1. KONSTITUERING

A) Valg av møteleder

B) Godkjenning av de stemmeberettigede

C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne

D) Godkjenning av møteinnkallingen

2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2015

A) Årsberetning og regnskap for 2015

B) Disponering av årets resultat

3. GODTGJØRELSER

A) Styret

B) Varamedlemmer (for møtedeltakelse)

4. INNKOMNE FORSLAG

A) Forslag fra Solfrid Stølen – rens av ventilasjonssystemet

B) Forslag fra Per-Christian Solli – vask av plater utvendig på balkongene

C) Forslag fra styret – bygging av garasje

D) Forslag fra styret – endring av vedtektene

E) Forslag fra styret – oppgradering av stigeledninger

F) Forslag fra styret – endring av husordensreglene

Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg.

5. VALG AV TILLITSVALGTE

A) Valg av styreleder for 2 år

B) Valg av 1 styremedlem for 2 år

C) Valg av inntil 4 varamedlemmer for 1 år

D) Valg av 1 delegert med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år

E) Valg av 1 styremedlem med vara til styret i Oppsal Vaktmestersentral for 1 år

F) Valg av valgkomité for 1 år

G) Valg av velferdsutvalg for 1 år

H) Valg av representant til Oppsal Samfunnshus for 1 år

Oslo, 15. mars 2016

Styret i Skøyenåsen borettslag

Randi Myrvang /s/ Signe K Nordbø /s/

Raymond Aamodt /s/ Elin Bakås /s/

3 Skøyenåsen borettslag

ÅRSBERETNING FOR 2015

TILLITSVALGTE OG GENERELLE OPPLYSNINGER

Styret

Leder Randi Myrvang Vetlandsveien 61 A

Nestleder Signe K Nordbø Munkebekken 93

Styremedlem Elin Bakås Solbergliveien 87 C

Styremedlem Raymond Aamodt Filerveien 11

Varamedlem Marius Ørvik Solbergliveien 89 E

Varamedlem Vidar Bråten Vetlandsveien 67 C

Varamedlem Kamilla Amundsen Solbergliveien 102 B

Varamedlem Sverre Johan Hjelmevoll Vetlandsveien 61 A

Delegert til generalforsamlingen i OBOS

Delegert Elin Bakås Solbergliveien 87 C

Varadelegert Vidar Bråten Vetlandsveien 67 C

Styret i Oppsal Vaktmestersentral

Styremedlem Randi Myrvang Vetlandsveien 61 A

Varamedlem Nora Fause Filerveien 17

Valgkomiteen

Ina-Christine Slettebø Solbergliveien 91 E

Anne Lise Røhme Solbergliveien 87 C

Bjørg Thomassen Formerveien 1 B

Vidar Bråten Vetlandsveien 67 C

Velferdsutvalg

Bjørg Thomassen Formerveien 1 B

Anne Gunn Knudsen Solbergliveien 87 D

Steffen Hempel Solbergliveien 91 E

Sara Line Haug Nilsen Filerveien 7

Hege Kristine Støle Solbergliveien 98 B

Oppsal Samfunnshus

Representant Ina-Christine Slettebø Solbergliveien 91 E

Styret består av 3 kvinner og 1 mann. Borettslaget ønsker jevnere representasjon av begge

kjønn i styret og oppfordrer til likestilling.

Generelle opplysninger om borettslaget

Skøyenåsen borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjons-
nummer 950 083 840, ligger i Oslo kommune bydel Østensjø og har adresse:

 Filervn 7 – 17

 Formerveien 1 – 3

 Vetlandsveien 61 – 67

 Solbergliveien 87 – 91, 94 og 98 – 104

Borettslaget består av 12 blokker, fordelt på 368 andelsleiligheter. Tomta ble kjøpt i 1986,

har gårdsnr 144, bruksnr 1070/1071 og er på 41 970 m2

. Første innflytting skjedde i 1958.

Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig

i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Det

drives ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø

forurenses i vesentlig grad. Arbeidsmiljølovens bestemmelser følges og det tilstrebes et godt

arbeidsmiljø. Borettslaget har ingen ansatte.

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt.

Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS.

Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 Skøyenåsen Borettslag

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld,

finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske

utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for 2016.

Styret er ikke kjent med hendelser etter 31. desember 2015 som påvirker regnskapet i

vesentlig grad. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er

satt opp under denne forutsetning.

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.

Inntekter

Driftsinntekter i 2015 var til sammen kr 17 017 134 mot budsjettert kr 16 985 000.

Andre inntekter relaterer seg til vaskeripenger og parkeringsleie, se note 3.

Kostnader

Driftskostnadene i 2015 var til sammen kr 13 527 014 mot budsjettert kr 14 426 000.

Avviket skyldes lavere fyringskostnader i 2015, ny avtale med Canal Digital, utsatte

vedlikeholdsprosjekter, samt ettergivelse av 1 mnd. a-konto til Oppsal Vaktmestersentral.

Resultat

Årets resultat på kr 2 566 995 fremkommer i resultatregnskapet som et overskudd og

foreslås overført opptjent egenkapital i balansen.

Overskudd garasjer kr 103 629 foreslås overført til garasjefond slik at udekket tap

reduseres (fra kr 148 864 til kr 45 235).

Videre foreslås overskudd parkeringsplasser, kr 45 800, overført til parkeringsplassfond.

Disponible midler

Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) 31. desember 2015

utgjør kr 3 104 677 og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid

være positive, som en del av forutsetningene for videre drift.

SAMEIET OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL

Borettslaget er medeier i sameiet Oppsal Vaktmestersentral.

Til orientering er resultatregnskap og balanse for nevnte sameie pr 31. desember 2015 satt

inn lengre bak i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet,

kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap.

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2016

Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjett for 2016 som fremgår av

kolonnen lengst til høyre i resultatregnskapet.

Drift og vedlikehold

I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 2,3 millioner til større vedlikehold som

omfatter utskifting av lamper, asfaltering, lekeplass/benker, maling av dører til søppelrom,

vedlikehold av fyrhuset og garasje til Oppsal Vaktmestersentral.

Kommunale avgifter i Oslo kommune

Vann- og avløpsavgiften reduseres med 2 %, renovasjonsavgiften øker med 7 %, mens

feieravgiften forblir uendret.

5 Skøyenåsen Borettslag

Energikostnader

Styret antar at energikostnadene vil ligge noe lavere enn budsjett for 2015, men høyere

enn faktiske kostnader i 2015.

Forsikring

Forsikringspremien for 2016 øker med ca. 2,5 %. Premieendringen er en følge av

indeksjustering på bygninger på 3,3 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle

prisjustering basert på skadehistorikken i vårt borettslag.

Lån

Borettslaget har 2 lån i Eika Boligkreditt til flytende rentesats 2,4 % pr 31. desember 2015.

Lånene er gitt som serielån med månedlige terminforfall og er iht. betalingsprognose

nedbetalt hhv. 30. september 2023 og 30. april 2034.

For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note 20 i regnskapet.

Innskuddsrente i OBOS-banken

Rente på drifts- og sparekonto i OBOS-banken utgjør 0,15 og 0,9 % pr. 1. januar 2016.

Forretningsførerhonorar

Med bakgrunn i den generelle lønns- og prisvekst i løpet av 2015 øker forretnings-
førerhonoraret til OBOS med 2 %.

Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2016.

Styrehonorar

Med bakgrunn i den generelle lønns- og prisvekst siden forrige regulering i 2013, foreslås

styrehonoraret justert iht. konsumprisindeksen (9,9 %) avrundet til nærmeste hele tusen.

Felleskostnader

I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til

produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig

fastsettelse av felleskostnadene som økte med 2,3 % fra 1. januar 2016.

De økte felleskostnadene vil ifølge budsjettet øke borettslagets disponible midler.

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

Oslo, 15. mars 2016

Styret i Skøyenåsen borettslag

Randi Myrvang /s/ Signe K Nordbø /s/

Raymond Aamodt /s/ Elin Bakås /s/

6 Skøyenåsen Borettslag

7 Skøyenåsen Borettslag

8 Skøyenåsen Borettslag

ÅRSREGNSKAP 2015

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps-
skikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I

tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer

informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og

utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være

informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres

borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter.

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler

ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og

kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske

forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel

avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets

disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres

som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant

annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde

felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om

det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.

DISPONIBLE MIDLER .

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

Note 2015 2014 2015 2016

A. DISP. MIDLER PR. 01.01. 3 866 152 2 080 609 3 866 152 3 104 677

B. ENDRING I DISP. MIDLER:

Årets resultat (se res.regnskapet) 2 566 995 -10 719 572 1 439 000 3 244 000

Tillegg for nye langsiktige lån 20 31 756 250 15 000 000 0 0

Økning annen langsiktig gjeld 10 000 20 000 0 0

Fradrag for avdrag langs. lån 20 -34 648 226 -2 675 000 -2 927 000 -2 858 000

Red. annen langs. gjeld -10 000 -20 000 0 0

Innsk. øremerk. bankkto -53 224 -89 009 0 0

Uttak øremerk. bankkto 7 500 269 124 0 0

Andel egenkapital i sameiet 26 -390 770 0 0 0

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER -761 475 1 785 543 -1 488 000 386 000

C. DISP. MIDLER PR. 31.12. 3 104 677 3 866 152 2 378 152 3 490 677

SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER:

Omløpsmidler 3 777 351 5 259 798

Kortsiktig gjeld -672 674 -1 393 646

C. DISP. MIDLER PR. 31.12. 3 104 677 3 866 152

9 Skøyenåsen Borettslag

RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

Note 2015 2014 2015 2016

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 2 16 834 524 15 835 692 16 835 000 17 080 000

Andre inntekter 3 182 610 82 192 150 000 150 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 17 017 134 15 917 884 16 985 000 17 230 000

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader 4 -45 822 -43 921 -45 000 -45 000

Styrehonorar 5 -300 000 -300 000 -320 000 -330 000

Revisjonshonorar 6 -11 125 -10 750 -12 000 -12 000

Andre honorarer -15 000 -11 500 -15 000 -15 000

Forretningsførerhonorar -274 225 -238 456 -275 000 -280 000

Konsulenthonorar 7 -239 921 -293 459 -300 000 -300 000

Kontingenter -73 600 -73 600 -74 000 -74 000

Drift og vedlikehold 8 -3 991 216 -15 617 560 -3 500 000 -3 000 000

Forsikringer -567 935 -544 471 -550 000 -590 000

Kommunale avgifter 9 -1 879 217 -1 588 211 -1 875 000 -1 935 000

Garasjer 10 -24 886 -192 021 -40 000 -40 000

Parkeringsplasser 11 -59 965 -56 703 -125 000 -150 000

Oppsal Vaktmestersentral -1 445 199 -1 530 579 -1 645 000 -1 550 000

Energi/fyring 12 -2 613 916 -3 034 724 -3 400 000 -3 200 000

Kabel-/TV-anlegg -1 257 565 -1 415 549 -1 500 000 -1 080 000

Andre driftskostnader 13 -727 422 -688 159 -750 000 -700 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -13 527 014 -25 639 661 -14 426 000 -13 301 000

DRIFTSRESULTAT 3 490 120 -9 721 776 2 559 000 3 929 000

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 14 47 180 165 325 50 000 50 000

Finanskostnader 15 -970 305 -1 163 121 -1 170 000 -735 000

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -923 125 -997 796 -1 120 000 -685 000

ÅRSRESULTAT 2 566 995 -10 719 572 1 439 000 3 244 000

Overføringer:

Til opptjent egenkapital 2 566 995 0

Fra opptjent egenkapital 0 10 719 572

10 Skøyenåsen Borettslag

BALANSE

Note 2015 2014

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER:

Bygninger 16 44 227 650 44 227 650

Tomt 1 496 657 1 496 657

Andel egenkapital i fellesanlegg 26 390 770 0

Andel anleggsmidler i fellesanlegg 0 541 129

Andre varige driftsmidler 17 777 217 777 217

Aksjer og andeler 18 200 200

Øremerkede bankinnskudd 27 424 852 379 129

SUM ANLEGGSMIDLER 47 317 346 47 421 982

OMLØPSMIDLER:

Kortsiktige fordringer 19 407 992 708 959

Driftskonto OBOS-banken 933 094 652 447

Skattetrekk OBOS-banken 1 003 0

Innestående i andre banker 188 671 83 365

Sparekonto OBOS-banken 2 246 591 3 815 027

SUM OMLØPSMIDLER 3 777 351 5 259 798

SUM EIENDELER 51 094 697 52 681 780

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL:

Innskutt egenkapital 368 * 100 36 800 36 800

Opptjent egenkapital 17 144 399 14 577 404

SUM EGENKAPITAL 17 181 199 14 614 204

GJELD

LANGSIKTIG GJELD:

Pante- og gjeldsbrevlån 20 30 083 024 32 975 000

Borettsinnskudd 21 2 837 800 2 837 800

Annen langsiktig gjeld 22 320 000 320 000

Andel langsiktig gjeld i fellesanlegg 0 541 129

SUM LANGSIKTIG GJELD 33 240 824 36 673 929

KORTSIKTIG GJELD:

Leverandørgjeld 667 370 1 338 809

Skyldig til offentlige myndigheter 23 1 304 0

Påløpte renter 0 50 837

Annen kortsiktig gjeld 24 4 000 4 000

SUM KORTSIKTIG GJELD 672 674 1 393 646

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 51 094 697 52 681 780

Pantstillelse 25 35 325 900 46 337 900

Garantiansvar 26 2 649 864 5 534 655

Oslo, 15.3.2016

Styret i Skøyenåsen borettslag

Randi Myrvang /s/ Signe K Nordbø /s/ Raymond Aamodt /s/ Elin Bakås /s/

11 Skøyenåsen Borettslag

NOTE: 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for

små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag.

INNTEKTER

Felleskostnadene inntektsføres månedlig.

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster

er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke

forventes å være forbigående.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse.

Tomter avskrives ikke.

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning

til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte

fordringene.

SKATTETREKKSKONTO

Fram til 01.11. benyttet selskapet en felles skattetrekkskonto som OBOS-konsernet disponerte.

Selskapet har nå opprettet en egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken.

Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. Selskap som ikke har hatt

lønnsutbetalinger i november eller desember har ikke tatt i bruk den nye kontoen.

NOTE: 2

INNKREVDE FELLESKOSTNADER

Felleskostnader 10 362 972

Garasjeleie 128 400

Brensel 2 485 248

Lokaler 11 304

Baderomstillegg 2 936 640

Trappevask 264 960

Kabel-TV 657 984

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 16 847 508

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD

Garasjeleie -1 680

Lokaler -11 304

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 16 834 524

NOTE: 3

ANDRE INNTEKTER

Parkering 103 460

Vaskeripenger 79 244

Diverse -94

SUM ANDRE INNTEKTER 182 610

12 Skøyenåsen Borettslag

NOTE: 4

PERSONALKOSTNADER

Arbeidsgiveravgift -45 367

Yrkesskadeforsikring -455

SUM PERSONALKOSTNADER -45 822

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derfor

ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret.

NOTE: 5

STYREHONORAR

Honorar til styret gjelder for perioden 2014/2015, og er på kr 300 000.

I tillegg har styret fått dekket julebord for kr 7 364, jf. note 10.

NOTE: 6

REVISJONSHONORAR

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 11 125.

NOTE: 7

KONSULENTHONORAR

Juridisk bistand -112 525

OBOS (tilleggstjenester/møtedeltakelse) -35 357

OBOS Prosjekt AS -92 039

SUM KONSULENTHONORAR -239 921

NOTE: 8

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Utskifting av ytterdører -2 228 446

Adgangskontrollsystem -481 532

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD -2 709 978

Drift/vedlikehold bygninger -457 386

Drift/vedlikehold VVS -223 076

Drift/vedlikehold elektro -28 719

Drift/vedlikehold utvendig anlegg -437 130

Drift/vedlikehold fyringsanlegg -29 398

Drift/vedlikehold brannsikring -12 230

Drift/vedlikehold vaskerianlegg -32 366

Kostnader dugnader -60 934

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -3 991 216

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av

bygningene.

NOTE: 9

KOMMUNALE AVGIFTER

Vann- og avløpsavgift -1 153 682

Feieavgift -3 715

Renovasjonsavgift -721 820

SUM KOMMUNALE AVGIFTER -1 879 217

13 Skøyenåsen Borettslag

NOTE: 10

GARASJER

INNTEKTER:

Leieinntekter 128 400

Renter fond 115

SUM INNTEKTER GARASJER 128 515

UTGIFTER:

Forsikring -4 567

Rep./vedlikehold -3 000

Administrasjon -1 670

Elektrisk energi -15 649

SUM KOSTNADER GARASJER -24 886

GARASJER (OVERSKUDD) 103 629

NOTE: 11

PARKERINGSPLASSER

INNTEKTER:

Leieinntekter 103 460

Renter fond 2 305

SUM INNTEKTER PARKERINGSPLASS 105 765

UTGIFTER:

Rep./vedlikehold -1 625

Administrasjon -1 670

Elektrisk energi -3 427

Leie tomt -53 244

SUM KOSTNADER PARKERINGSPLASS -59 965

PARKERINGSPLASSER (OVERSKUDD) 45 800

NOTE: 12

ENERGI/FYRING

Elektrisk energi -115 847

Strøm oljefyr el.bereder 154 432

Fjernvarme -2 652 501

SUM ENERGI / FYRING -2 613 916

NOTE: 13

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Lokalleie -2 300

Container -98 809

Skadedyrarbeid/soppkontroll -5 690

Driftsmateriell -1 282

Lyspærer og sikringer -2 536

Renhold ved firmaer -554 728

Kontor- og datarekvisita -2 905

Kopieringsmateriell -2 976

Trykksaker -7 545

Møter, kurs, oppdateringer mv. -4 490

Andre kostnader tillitsvalgte -7 364

Telefon/bredbånd -6 753

Porto -19 978

Reisekostnader -60

Bank- og kortgebyr -1 886

Velferdskostnader -8 120

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -727 422

14 Skøyenåsen Borettslag

NOTE: 14

FINANSINNTEKTER

Renter av driftskonto i OBOS-banken 1 689

Renter av sparekonto i OBOS-banken 37 401

Renter BN Bank ASA 2 321

Andre renteinntekter 5 769

SUM FINANSINNTEKTER 47 180

NOTE: 15

FINANSKOSTNADER

Nordea lån 1 -234 882

Nordea lån 2 -294 088

Eika Boligkreditt AS lån 1 -198 840

Eika Boligkreditt AS lån 2 -241 837

Renter på leverandørgjeld -658

SUM FINANSKOSTNADER -970 305

NOTE: 16

BYGNINGER

Kostpris/Bokf.verdi 1962 17 156 800

Oppskrevet 1972 136 900

Tilgang 1998 26 933 950

SUM BYGNINGER 44 227 650

Tomten ble kjøpt i 1986. Gnr.144/bnr.1070 & 1071

Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført,

jf. noten om drift og vedlikehold.

NOTE: 17

VARIGE DRIFTSMIDLER

Garasjeanlegg

Tilgang 1989 727 929

Tilgang 1990 49 288

777 217

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 777 217

NOTE: 18

AKSJER OG ANDELER

1 andel Oppsal samfunnshus 100

1 andel garasjeanlegg 100

SUM AKSJER OG ANDELER 200

NOTE: 19

KORTSIKTIGE FORDRINGER

Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte 1 719

KLP Skadeforsikring (rettshjelp) 18 050

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2016) 388 223

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 407 992

15 Skøyenåsen Borettslag

NOTE: 20

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

Eika Boligkreditt AS lån 1

Lånet er et serielån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.15 var 2,4 %. Løpetiden er 19 år.

Opprinnelig 2015 -14 187 500

Nedbetalt tidligere 0

Nedbetalt i år 438 302

-13 749 198

Eika Boligkreditt AS lån 2

Lånet er et serielån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.15 var 2,4 %. Løpetiden er 8 år.

Opprinnelig 2015 -17 568 750

Nedbetalt tidligere 0

Nedbetalt i år 1 234 924

-16 333 826

Nordea Bank Norge ASA lån 1

(Overført Eika Boligkreditt)

Opprinnelig 2014 -15 000 000

Nedbetalt tidligere 500 000

Nedbetalt i år 14 500 000

0

Nordea Bank Norge ASA lån 2

(Overført Eika Boligkreditt)

Opprinnelig 2005 -43 500 000

Nedbetalt tidligere 25 025 000

Nedbetalt i år 18 475 000

0

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN -30 083 024

NOTE: 21

BORETTSINNSKUDD

Opprinnelig 1962 -2 821 600

Nedbetalt tidligere 31 900

Økt 2004 -8 600

Økt 2008 -7 600

Oppskrevet 1972 -31 900

SUM BORETTSINNSKUDD -2 837 800

NOTE: 22

ANNEN LANGSIKTIG GJELD

Garasjeinnskudd -320 000

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD -320 000

NOTE: 23

SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Forskuddstrekk -1 003

Skyldig arbeidsgiveravgift -301

SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER -1 304

NOTE: 24

ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Midlertidig deposita Oppsal Vaktmestersentral -4 000

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD -4 000

16 Skøyenåsen Borettslag

NOTE: 25

PANTSTILLELSE

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:

Borettsinnskudd 2 837 800

Pantelån 30 083 024

TOTALT 32 920 824

.

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2015 følgende bokførte verdi:

Bygninger 44 227 650

Tomt 1 496 657

TOTALT 45 724 307

NOTE: 26

GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/LANGSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG

Oppsal Vaktmestersentral har endret regnskapsprinsipp fra null-regnskap til egenkapital. Selskapet

eier 10,74 % av Oppsal Vaktmestersentral (OVS).

Selskapet har solidaransvar for den samlede gjelden i OVS og garantiansvaret refererer seg til den

samlede gjelden i OVS og utgjør kr 2 649 864.

Selskapets andel i OVS vises som anleggsmidler under posten "andel egenkapital i fellesanlegg".

Selskapets andel av driftskostnadene og årsresultatet i OVS er inntatt i resultatregnskapet under

posten "kostnader sameie".

Til orientering vedlegges sameiets regnskap.

NOTE: 27

ØREMERKEDE BANKINNSKUDD

Øremerkede bankinnskudd er avsatte midler som kun skal brukes til formål som general-
forsamlingen har fastsatt.

.

17 Skøyenåsen Borettslag

OPPSAL VAKTMESTERSENTRAL

RESULTATREGNSKAP

Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett

Note 2015 2014 2015 2016

DRIFTSINNTEKTER:

Innkrevde felleskostnader 17 742 893 13 842 212 15 900 000 15 000 000

Andre inntekter 1 000 782 2 954 174 500 000 800 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 18 743 674 16 796 386 16 400 000 15 800 000

DRIFTSKOSTNADER:

Personalkostnader -10 590 116 -11 437 070 -12 475 000 -11 485 000

Styrehonorar -201 400 -360 200 -230 000 -230 000

Avskrivninger -403 510 -335 507 0 0

Revisjonshonorar -15 375 -18 906 -20 000 -20 000

Andre honorarer -2 400 -80 000 0 -20 000

Forretningsførerhonorar -144 890 -111 452 -145 000 -150 000

Konsulenthonorar -101 753 -278 086 -100 000 -100 000

Drift og vedlikehold -627 834 -141 170 -30 000 -35 000

Forsikringer -86 841 -71 789 -75 000 -90 000

Energi/fyring -7 835 -3 383 -5 000 -10 000

Andre driftskostnader -2 975 777 -3 976 920 -2 830 000 -2 515 000

SUM DRIFTSKOSTNADER -15 157 731 -16 814 483 -15 910 000 -14 655 000

DRIFTSRESULTAT 3 585 944 -18 098 490 000 1 145 000

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:

Finansinntekter 54 800 19 996 0 0

Finanskostnader -2 287 -1 899 0 0

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 52 513 18 098 0 0

ÅRSRESULTAT 3 638 457 0 490 000 1 145 000

Overføringer:

Til opptjent egenkapital 3 638 457 0

18 Skøyenåsen Borettslag

BALANSE

Note 2015 2014

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER:

Andre varige driftsmidler 12 2 121 250 1 725 434

Aksjer og andeler 13 2 000 2 000

Langsiktige fordringer 34 000 34 000

SUM ANLEGGSMIDLER 2 157 250 1 761 434

OMLØPSMIDLER:

Restanser på felleskostnader 379 2 831

Kundefordringer 18 881 7 082

Kortsiktige fordringer 14 490 793 1 135 891

Driftskonto OBOS-banken 720 171 539 695

Driftskonto OBOS-banken II 391 960 3 650

Skattetrekk OBOS-banken 395 415 0

Innestående i andre banker 2 244 4 810

Sparekonto OBOS-banken 2 111 228 2 079 262

SUM OMLØPSMIDLER 4 131 071 3 773 220

SUM EIENDELER 6 288 321 5 534 655

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL:

Opptjent egenkapital 3 638 457 0

SUM EGENKAPITAL 3 638 457 0

GJELD

KORTSIKTIG GJELD:

Leverandørgjeld 703 072 335 404

Skyldig til offentlige myndigheter 15 744 262 738 726

Annen kortsiktig gjeld 16 1 202 530 4 460 525

SUM KORTSIKTIG GJELD 2 649 864 5 534 655

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 288 321 5 534 655

Pantstillelse 0 0

Garantiansvar 0 0

Oslo, 10. februar 2016

Styret i Oppsal Vaktmestersentral

Anders Martin Pilgaard /s/ Ottar Johannesen /s/ Audun Kristiansen /s/

Olav Lærum /s/ Marius Marents /s/ Arne Aarum /s/ Randi Myrvang /s/

Nils Roverudseter /s/ Benedikte Guttormsen Slørdal /s/ Ole-Martin Løkkeberg /s/

19 Skøyenåsen Borettslag

ORIENTERING OM BORETTSLAGETS DRIFT

Styret

Styret ber om at alle henvendelser skjer skriftlig i form av e-post til styret@skoyenasen.no

eller pr. brev. Styret har postkasse utenfor Solbergliveien 87 A.

For ytterligere informasjon, se borettslagets internettsider www.skoyenasen.no.

Styret ønsker tilbakemeldinger fra beboere. Henvendelser bes rettet til styret skriftlig, enten

pr e-post eller ved at den legges i styrets postkasse.

Vaktmestertjeneste

Borettslaget har avtale om vaktmestertjenester med Oppsal Vaktmestersentral.

Sentralen ble opprettet 1. april 1970 og betjener borettslag i Oppsal-, Bøler-, Hovin- og

Hellerudområdet med ordinært vaktmesterarbeid, totalt ca. 3 800 leiligheter. Sentralen

holder til i Løypeveien 2 på Oppsal. Åpningstiden er hverdager mellom kl. 08:00 og kl. 15:00.

Telefontiden er hverdager mellom kl. 09:00 og kl. 15:00. Sentralen kan kontaktes på telefon

22 76 28 80 eller e-post kontor@oppsalvaktmestersentral.no. Vaktmester kan bistå med

enklere reparasjonsarbeider for beboerne til kr 300 pr time, f.eks. reparasjon av kraner, tette

avløp, sluk og toalett. Se for øvrig www.oppsalvaktmestersentral.no.

Utenom telefontiden kan man ringe sentralen for nødvendig NØDHJELP. Telefonnummeret

er 22 76 28 80. Dette gjelder kun ved vannlekkasje, strømbrudd eller forsikringsskader, hvor

vaktmesters assistanse er absolutt påkrevet og i saker som ikke kan vente til telefontiden.

Parkering

Borettslaget leier ut 129 parkeringsplasser og 33 garasjer etter ventelister.

Dersom du ønsker plass, ta kontakt med styret på mail styret@skoyenasen.no.

Nøkler/skilt

Nøkkelchip til ytterdør kan kjøpes på Oppsal Vaktmestersentral, nøkler til fellesarealene kan

bestilles samme sted. Ved kjøp av chip eller bestilling og henting av nøkler, kreves det

personlig oppmøte av registrert andelseier. Alle må kunne legitimere seg ved kjøp, bestilling

og henting av nøkler. Betaling kan kun gjøres med betalingskort, ikke kontanter eller

kredittkort.

Navneskilt til ringeklokke og postkasse bestilles kostnadsfritt fra Oppsal Vaktmestersentral

på e-post kontor@oppsalvaktmestersentral.no.

Vaskeri

Borettslaget har 6 fellesvaskerier som skal brukes etter gjeldende regler. Vaskekort kan

kjøpes og fylles hos Oppsal Vaktmestersentral i åpningstiden. Betaling kan kun gjøres med

betalingskort, ikke kontanter eller kredittkort.

Renhold

Borettslaget har avtale med Økonomiske Løsninger A/S om vask av trappeoppganger/

fellesarealer. Trappeoppganger vaskes én gang pr. uke, mens vinduer vaskes to ganger pr.

år. Vaskeriene vaskes én gang pr. måned. Renhold ut over dette avtales av styret.

Kabel-TV

Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Det er inngått en

fellesavtale om digital-TV og bredbånd (Komplett). Fellesavtalen gir alle beboerne et

fleksibelt og økonomisk gunstig TV- og bredbåndstilbud. Avtalen gir også mulighet for

individuell hastighetsoppgradering, tilleggskanaler og bredbåndstelefoni.

Har du spørsmål kan du ringe Canal Digital på telefon 06090 eller se www.canaldigital.no

20 Skøyenåsen Borettslag

Styrets arbeid

Styret har i 2015 avholdt 11 styremøter og behandlet 148 saker. Det er i tillegg avholdt en

rekke møter med beboere, hvor normalt to-tre representanter fra styret har deltatt. Disse

møtene er primært avholdt som følge av konflikter mellom naboer.

Sakene som behandles av styret er henvendelser fra beboere og saker som omhandler drift

og vedlikehold av borettslaget. Henvendelsene fra beboerne er forslag/innspill til vedlike-
holdsarbeider, tiltak i borettslaget, søknader eller klagesaker.

Styret behandler sakene fra beboerne på første styremøte etter at henvendelsen er mottatt.

I hastetilfeller behandles saken pr mail eller telefon og protokollføres i etterfølgende styre-
møte. Vi etterstreber å gi raske tilbakemeldinger om videre saksgang.

OBOS besvarer på vegne av styret mange av sakene som behandles. Advokat besvarer

saker på vegne av styret når dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig juridisk kompetanse

i saksbehandlingen.

Det har vært et økende antall saker det siste halvannet året som har involvert advokat.

Dette har påført borettslaget store kostnader. I 2015 er vi fakturert ca. kr 175 000 i

advokatutgifter. Av disse kostnadene har styret greid å få dekket kr 60 000 fra Boligbygg og

via forsikring i en sak som angikk en av Boligbyggs beboere.

Hovedgrunnen til at styret velger å bruke advokat, er andelseiere som engasjerer advokat

når de får et pålegg fra styret som følge av en klage om brudd på husordensreglene. Dette

er klager på husbråk og forstyrrende oppførsel, bruk av leiligheten på en slik måte at det

sjenerer naboene, salgspålegg som ikke etterkommes, straffbare forhold og en rekke klager

på ulovlig hundehold.

I enkelte av disse sakene har andelseier trenert behandlingen av saken i månedsvis ved å

ikke fremlegge etterspurt dokumentasjon. Det kan spesifikt informeres om en sak med

ulovlig hundehold i borettslaget, hvor andelseier valgte å ikke fremlegge etterspurt

dokumentasjon før etter trekvart år, da vedkommende ikke stolte på at styret overholdt

taushetsplikten sin. Saken krevde gjentatte styrebehandlinger og mange brev mellom

vedkommendes advokat og borettslagets advokat. En sak som kunne vært løst etter en

måned og uten advokatbistand, hvis etterspurt informasjon hadde blitt fremlagt.

Med bakgrunn i det økende antallet saker som krever advokat og dermed påfører

borettslaget store kostnader, foreslår styret på årets generalforsamling å endre vedtektene,

slik at man kan kreve regress for disse utgiftene.

Styret mottar i tillegg til ovennevnte saker en rekke andre henvendelser og spørsmål fra

beboere pr. e-post. Disse henvendelsene behandles så raskt som mulig. Det er opprettet

en fane på hjemmesiden med svar på ofte stilte spørsmål, og alle anmodes om å sjekke

denne siden før de henvender seg til styret.

Beboerne anmodes også om å henvende seg til Oppsal Vaktmestersentral med saker som

naturlig hører inn under deres kunnskaps- og virkeområde. Styret blir ofte en unødvendig

postkasse og også et forsinkende ledd ved slike henvendelser.

En del beboere tar kontakt med styrets medlemmer pr telefon, noe som er riktig å gjøre i

hastesaker. Øvrige henvendelser er det ønskelig kommer pr brev eller mail, da styrets

medlemmer ikke alltid er tilgjengelige når beboerne ringer.

I hastesaker må den som ringer legge igjen informasjon på telefonsvarer om hva

henvendelsen gjelder.

Oppsal Vaktmestersentral skal kontaktes for nødvendig nødhjelp ved vannskader,

strømbrudd eller forsikringssaker som ikke kan vente til neste arbeidsdag.

21 Skøyenåsen Borettslag

Styret har også i 2015 behandlet retningslinjene for styrearbeid i det første styremøtet etter

generalforsamlingen. Retningslinjenes er utarbeidet av OBOS og har som formål å klargjøre

de ønsker og krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler blant

annet regler om styrets lojalitet til borettslaget, regler om habilitet, bruk av anbud og styrets

taushetsplikt.

Følgende prosjekter/befaringer er gjennomført det siste året:

Vinduer og verandadører ble skiftet i 2014. Høsten 2015 ble det gjennomført en ettårs-
befaring basert på innmeldte feil og mangler fra andelseierne. Antallet feil og mangler var

svært lavt sett opp mot antallet skiftede vinduer og verandadører. Styret, OBOS Prosjekt og

entreprenør Palmgren AS fulgte opp de feilene og manglene som var meldt. Samarbeidet

med OBOS Prosjekt og Palmgren AS har slik styret ser det vært upåklagelig etter

overtakelsen og ifm ettårsbefaringen.

En helt nødvendig oppgradering av garasjeporter og veggkledning ble gjennomført i 2014, i

tillegg til at garasjene ble malt. Styret har reklamert på den utførte malerjobben og

Malecompaniet har innrømmet arbeid av for dårlig kvalitet og rettet dette i 2015.

De fleste søppelromsdørene ble malt i 2014. Resterende søppelromsdører skulle males i

2015, men pga. en misforståelse vil ikke disse bli tatt før våren 2016.

Utbedring med drenering av takene over inngangspartiene ble påbegynt i 2014 og sluttført

våren 2015.

OBOS Prosjekt ble engasjert for å gjennomføre utskifting av ytterdørene i borettslaget og

Palmgren AS ble valgt som leverandør. Alle ytterdørene inn til oppgangene ble byttet ut med

heltre eikedører og det ble også byttet nøkkelsystem til chip og lesere. Alle låser som Posten

og avisbudet bruker ble også byttet. Nøkkelsystemene ble byttet for å bedre sikkerheten.

Prosjektet ble sluttført i mai. Dørene har blitt justert ved behov og leverandør hadde i

desember en gjennomgang av samtlige dørpumper og låser. Det vil kanskje ta enda en til

to vintre før dørene har gått seg til. Beboerne må ikke stille på låser eller dørpumper, da

dette kan medføre at de ikke fungerer som forutsatt.

Ta alltid kontakt med Oppsal Vaktmestersentral ved behov for hjelp til dette.

Det ble i 2015 gjennomført en omfattende opprydding på loft og i kjellere, en ryddig som

kostet borettslaget over kr 100 000. Dessverre er tendensen fortsatt at beboere hensetter

møbler, hvitevarer og søppel i fellesarealene. Dette påvirker brannsikkerheten for oss alle

og påfører fellesskapet unødvendige utgifter. Det er derfor avtalt med Oppsal Vaktmester-
sentral at rydding skal viderefaktureres til beboer. Borettslaget har komprimatorbil to ganger

pr år, i tillegg til at det i Oslo finnes flere steder å levere avfall eller gjenstander og møbler

for gjenbruk. Bruk disse for å rydde eget rot og søppel, slik at fellesskapets penger kan

brukes på mer fornuftige ting.

En del rom i kjelleren er etter oppryddingen i fjor avlåst og var planlagt leid ut. Dette

prosjektet har styret valgt å ikke gjennomføre, da det vil kreve en administrasjon og

utlevering av nøkler til fellesareal som ikke en ønskelig.

Det er i to runder gitt tilbud til andelseiere med gammel inngangsdør til leiligheten om å bytte

denne med brannsikker og mer lydtett dør. 74 andelseiere har benyttet seg av tilbudet, men

det er fortsatt en del gamle dører som ikke er skiftet.

Dreneringen på F-feltet som ble gjennomført i fjor ser ut til å ha hjulpet noe og det er ikke

like vått som tidligere.

22 Skøyenåsen Borettslag

Det ble felt trær ved parkeringsplasser og foran blokkene våren 2015. Det ble replantet på

våren og høsten. Et tre er felt i 2016 pga. sikkerhet. Det er også besluttet å plante en gran

ved flaggstanga som erstatning for borettslagets juletre som ble tatt av en storm for noen år

tilbake.

Styret reforhandlet kontrakten med Canal Digital om digital-tv og bredbånd sommeren 2015.

Avtalen er forlenget med 3 år til en prisreduksjon på ca. kr 60 000 pr måned. Alle andelseiere

fikk også utlevert ny dekoder og gitt mulighet til å beholde den gamle dekoderen kostnadsfritt

Avtale ble inngått med Lumon AS i juni 2015 om innglassing av balkonger med tilsvarende

utforming som de som tidligere er montert av et annet firma. En kampanje ble gjennomført

og 20 andelseiere benyttet seg av tilbudet.

Dette er den leverandøren som skal brukes ved innglassing av balkonger i borettslaget.

Ingen andre leverandører er godkjent av styret og Oslo kommune, så montering av ikke

godkjente innglassinger vil kunne bli krevd fjernet for andelseiers kostnad. Avtalen om

innglassing inngås mellom den enkelte andelseier og Lumon AS.

Alle sikringsskapene er i april 2016 gjennomgått av autorisert el-installatør for å kontrollere

utførte endringer og lovmessig dokumentasjon på arbeidet. Rapporten viser mer enn 100

avvik av ulik alvorlighetsgrad. De avvik som er rapportert til styret vil bli fulgt opp og skal

rettes av beboer innen gitt frist.

Fortauene i Vetlandsveien ble utbedret av Oslo kommune i 2015. Styret har klagd på utført

arbeid og er lovet at kommunen vil sørge for at høydeforskjellen mellom asfaltkant og plen

blir utjevnet våren 2016.

Kommende vedlikeholdsarbeider

Det skal gjennomføres et prosjekt hvor utelys, lamper i oppgangene, på loft og i kjeller byttes

ut. Dette prosjektet gjennomføres for å øke brannsikkerheten og redusere energiforbruket.

Prosjektet var planlagt gjennomført i 2015, men valgt utsatt til 2016 pga. andre nødvendige

vedlikeholdsarbeider. Det vil i løpet av våren bli besluttet om deler av prosjektet skal

gjennomføres i 2017 for å fordele kostnadene.

Det er også behov for å bytte ut postkassene i en del oppganger. Dette vil bli vurdert

gjennomført i løpet av året.

Med bakgrunn i vedtak fattet på generalforsamlingen i 2015, er det er søkt OBOS Miljøfond

om økonomisk støtte for å oppgradere lekeplassene mellom blokkene i Solbergliveien.

Borettslaget må ved innvilgelse av søknaden dekke minimum 50 % av kostnaden.

Orientering om Oppsal Vaktmestersentral

I 2013 ble tidligere styreleder og tidligere daglig leder i Oppsal Vaktmestersentral politi-
anmeldt grunnet mistanke om underslag. Straffesaken mot tidligere daglig leder er avsluttet

og han er dømt. Straffesaken mot tidligere styreleder er henlagt av politiet.

Oppsal Vaktmestersentral har nå ny daglig leder, styreleder og forvaltningskonsulent i

OBOS, og sentralen drives med fokus på kostnader, kvalitet og effektivitet.

Garantert betaling av felleskostnader

Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader.

OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og

risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.

23 Skøyenåsen Borettslag

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i KLP Skadeforsikring AS med polisenummer

20025253. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr, samt

bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig

og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Meld fra om skaden til Oppsal Vaktmestersentral

på telefon 22 76 28 80 eller til e-post kontor@oppsalvaktmestersentral.no

Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har KLP en egenandel på

kr 5 000. Dersom borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av

egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar.

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Brannsikringsutstyr

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en

godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange.

Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar

å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden.

Dersom utstyret er defekt, meldes dette til Oppsal Vaktmestersentral.

HMS

Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere,

utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og

lekeplassutstyr. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer

forsvarlig HMS.

Forkjøpsrett

Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg

fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil

benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS-annonsen på www.obos.no.

Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 02333.

Omsetning av leiligheter

Det ble i løpet av 2015 registrert 43 (2014: 42) solgte leiligheter i borettslaget:

Rom Priser fra - til Antall salg

1 roms 1 900 000 – 2 020 000 4

2 roms 2 200 000 – 2 600 000 12

3 roms 2 325 000 – 3 070 000 22

4 roms 2 700 000 – 3 400 000 5

Energimerking

Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest.

www.energimerking.no kan andelseier utarbeide energiattest for sin bolig.

24 Skøyenåsen Borettslag

Større vedlikehold og rehabilitering

1991 – 1997 Rehabilitering av fasader og balkonger.

2001 – 2002 Utskifting av rør mellom blokkene til fyringsanlegget.

2002 Fuging gavlvegger, vedlikehold ytterdører og utskifting av motorvarmere.

2003 Rehabilitering bad, nytt callinganlegg, samt fuging gavlvegger.

2004 Fuging gavlvegger, ferdigstillelse av bad, samt rensing av luftekanaler.

2005 Fuging gavlvegger, sommervarme i badegulv, maling av 11 oppganger, opp-
fuging av piper, samt skifte av pipeheller.

2006 Fuging, samt utbedring av mur i Vetlandsvn. 61 – 65. Maling av 16 oppganger,

skiftet en del panel, renhold av tak og maling av garasjeanlegget. Utbedring

av en del takluker. Kontroll av lekeplasser, samt oppgradering av lekeplasser

og sittegrupper.

2007 Graving og drenering av taknedløp, nedsetting av vannkummer 7 steder i

borettslaget. Drenering av Vetlandsveien 67, samt ny gressplen. Ny asfalt ved

7 inngangspartier, vasking og maling av fyrrom, oppgradering av lekeplasser,

utsetting av nye søppeldunker, nye parkeringsplasser ved F-feltet, samt felling

av trær.

2008 Graving og drenering av taknedløp, nedsetting av vannkummer, oppgradering

av sikringsskap, maling av oppganger og vaskerier, plattinger til søppelskap,

samt byttet vindskier.

2009 Oppgradering av sikringsskap og maling av oppganger.

2010 Påbegynt rehabilitering av utvendige inngangspartier, maling av oppganger,

fjerning av hekker.

2011 Skiftet samtlige dører til søppelrom, satt ned synkekummer, inngangspartier

og plener, røykvarslere og brannslukningsapparat, samt utbedring mur ved

flaggstang.

2012 Utbedring av inngangspartier og plener, drenering, fjernvarmetilknytning, samt

maling/utbedring av inngangspartier.

2013 Utbedring av inngangspartier og plener i 2 blokker, drenering, lamper i

samtlige oppganger, samt skiftet tak på garasjer.

2014 Utskifting av samtlige vinduer og balkongdører, vedlikehold og maling av

garasjer, reparasjon/maling av murer og søppelromsdører, utbedring av

inngangspartier og plen i en blokk, drenering, asfaltering og tak over inngangs-
partier.

2015 Bytte av hovedinngangsdører og låsesystem. Drenering av våte områder på

F-feltet. Utbedring av piper. Utbedring av tak over inngangspartier. Felling av

trær og replanting.

2016 Gjennomgang av sikringsskap.

Avtale om leveranse av elektrisk kraft

OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av OBOS-forvaltede

boligselskap. Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til fellesanlegg.

Utleie av egen bolig (bruksoverlating)

Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og

godkjennelse av bruker/eier.

Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS.

25 Skøyenåsen Borettslag

FORSLAG

A) Forslag fra Solfrid Stølen – Solbergliveien 104 B

Ventilasjonen på badet fungerer meget dårlig. Dette er kanskje gjeldende for flere

blokker enn den jeg bor i. Jeg foreslår at styret iverksetter tiltak til utbedring av

ovenfornevnte forhold.

Styrets vurdering av forslaget:

Styret støtter intensjonen i forslaget, men ber med bakgrunn i borettslagets

økonomiske prioriteringer om fullmakt til å innhente faglig vurdering av behovet for rens

og pristilbud.

B) Forslag fra Per-Christian Solli – Solbergliveien 89 B

Vi vil alle at vårt borettslag skal fremstå best mulig. Det begynner å bli noen år siden

blokkene ble pusset opp utvendig. Jeg har spesielt det siste året sett at de utvendige

hvite platene på balkongene har blitt usedvanlig skitne. Det er mange steder hvor

svarte striper av sot skjemmer ut fasaden.

Jeg foreslår derfor at styret vurderer å få balkongene rengjort utvendig.

Styrets vurdering av forslaget:

Styret støtter forslaget.

C) Forslag fra styret – garasje

Det foreslås å bygge en dobbel garasje til bruk for Oppsal Vaktmestersentral (OVS).

Garasjen skal brukes til oppbevaring av utstyr som brukes til drift og vedlikehold i

borettslaget, samt vedlikehold av borettslagets eiendeler på vinterstid.

Garasjen bygges ved fyrhuset, hvor det i dag står en container og et tørkestativ.

Omreguleringen av denne delen av tomten krever 2/3 flertall, ref borettslagsloven §8-

9.

Kostnaden for garasjen vil beløpe seg til kr 210 000 og skal dekkes inn ved en

leieavtale over 15 eller 20 år, hvor OVS betaler et månedlig leiebeløp. Når garasjen er

ferdigstilt, vil en vanlig garasje som OVS disponerer i dag bli frigjort for vanlig utleie til

andelseierne.

D) Forslag fra styret – endring av vedtekter

Med bakgrunn i det økende antallet saker som krever advokat og dermed påfører

borettslaget store kostnader, foreslår styret å endre vedtektene, slik at man kan kreve

regress for disse utgiftene.

Punkt 7-1 Mislighold foreslås endret ved at siste setning som står i kursiv tas inn:

Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som

mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt

vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

Ekstrakostnader som påføres borettslaget som følge av mislighold, skal i sin helhet

dekkes av andelseier.

26 Skøyenåsen Borettslag

E) Forslag fra styret – oppgradering av stigeledningene

På fjorårets generalforsamling ble følgende vedtatt:

Borettslaget v/styret innhenter i løpet av 2015 tilbud og informasjon på utskifting

av stigeledninger, slik at denne oppgradering kan fremlegges til avstemning på

neste generalforsamling.

Styret har innhentet følgende prisoverslag som årets generalforsamling skal behandle:

Styret Skøyenåsen BRL.

Vedrørende utskifting av inntaks kabler fra trafo til hovedtavler + nye kabler fra

hovedtavle til hvert enkelt sikringsskap.

Dette er et grovestimat og ved en eventuell avgjørelse om at dette skal gjøre så

anbefales det å få inn OBOS prosjekt og innhente tilbud fra flere aktører da dette er et

stort, omfattende og kostbart prosjekt.

Mvh Daniel Gulaker

Serviceleder Oslo & Akershus EL-Installasjon AS

GRAVING AV GRØFT CA 1050M TOTALT. 393.750,- eks mva. 375.- pr m.

KABEL FRA HAFSLUND TOTALT 2355M A KR 390,- PR METER TOTALT. 918.450 EKS

MVA.

OPPGRADERING AV TRAFO TIL 400V SYSTEM A 2 STK. CA 400.000,- EKS MVA PR

STK. TOTALT 800.000 EKS MVA.

NYE HOVEDTAVLER I BLOKKER. TOTALT 21 STK. PRIS PR TAVLE 120.000,- EKS MVA.

TOTALT 2.520.000 EKS MVA.

NYE STIGERE, NY HOVEDSIKRING HOS BEBOER SOM ØKES FRA 25A TIL 40A +

OMGJØRING TIL 400V HOS SAMTLIGE BEBOERE. TOTALT 1.606.000 EKS MVA.

KJERNEBORING OG TETTING AV HULL FRA GATE OG INN I BLOKK. I ALT 21 HULL A

KR 4.800,- EKS MVA. TOTALT 100.800 EKS MVA.

Sum kr 7.923.750 inkl mva

ASFALTERING, BEPLANTING, RIGG KOMMER I TILLEGG TIL OVENNEVNTE.

VAKERIER OG FYRROM MÅ OGSÅ GJØRES OM TIL 400V SYSTEM.

Styrets innstilling:

Styret anbefaler ikke en slik oppgradering, dette basert på det fremlagte prisoverslaget.

Styret vurderer at borettslaget ikke har økonomi til et slikt prosjekt nå.

27 Skøyenåsen Borettslag

F) Forslag fra styret – endring av husordensreglene

Det foreslås noen endring i husordensreglene. Den teksten som ønskes tatt inn er

merket med grå og den teksten som ønskes fjernet er merket med sort.

HUSORDENSREGLER

FOR

SKØYENÅSEN BORETTSLAG

(sist endret 19.05.16)

Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et

godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt med

hverandre og ikke stiller større krav til andre enn til seg selv. Et godt naboskap kjennetegnes

ved at man føler ansvar for hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø.

1. RO I LEILIGHETEN

Leiligheten må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ved eventuelle klager plikter

andelseieren å etterkomme disse. Det skal være alminnelig ro i hele området mellom klokken

23 og 07, og helligdagsfreden må respekteres.

Oppussing som medfører støy kan bare foregå i tidsrommet mandag - fredag kl. 08 - 22 og

lørdag kl. 10 - 20.Oppussing som medfører skal ikke forekomme på søndager og helligdager.

Ved fester og annen støy utover de generelle bestemmelsene, skal det gis nabovarsel minst

2 dager i forveien. Det samme må gjøres forut for oppussingsarbeider o.l.

2. VEDLIKEHOLD

Innvendig vedlikehold påhviler den enkelte andelseier.

Ved ombygging av leiligheten må det alltid søkes tillatelse på forhånd fra styret i borettslaget.

For endringer på elektrisk anlegg og vann og avløp må kun godkjent og autorisert fagpersonell

brukes og dokumentasjon må kunne fremvises.

Leieboerne er selv ansvarlig for at sluk og avløp er åpne, og at alt håndverksarbeid utføres på

en ansvarlig og fagkyndig måte.

Hvis det oppdages veggdyr eller andre skadedyr i leiligheten, må dette straks meldes til styret.

3. SØPPEL

Søppel skal emballeres slik at pakken ikke åpner seg eller går i stykker i sjaktfallet. Pakkens

form og størrelse skal være slik at den fritt kan passere i sjakten. Det er strengt forbudt å kaste

løst avfall, brennende gjenstander og oljeavfall i sjakten. Metall og glass skal kastes i egne

containere. For kildesortering av søppel henvises det til Oslo kommunes sorteringsguide for

ulike typer avfall.

Søppel skal kjøres bort eller oppbevares i den enkeltes boder. Det er ikke tillatt å oppbevare

søppel i fellesarealene.

4. VASKERIENE

Vaskeriene kan benyttes mandag - fredag kl. 08 - 20 og lørdag kl. 10 - 19. Andelseierne kan

disponere vaskeriene i.h.t. de monterte nøkkeltavler. Maskiner, sluk, gulv m.m. skal alltid

rengjøres etter bruk.

Vaskekort kan kjøpes og fylles på hos Oppsal Vaktmestersentral i Løypeveien 2 mandag –

fredag kl. 08 - 15. Det er kun mulig å betale med betalingskort, ikke kontanter eller kredittkort.

28 Skøyenåsen Borettslag

5. BALKONGER

Balkonger må i likhet med resten av leiligheten brukes på en slik måte at det ikke er til sjenanse

for naboene.

Risting av tøy gjennom vinduer eller over balkonggelendre er ikke tillatt.

Det må innhentes forhåndstillatelse fra styret før markiser kan monteres på balkongene.

Markiser må være tilnærmet lik for hver blokk.

Blomsterkasser må sikres forsvarlig.

Innglassing av verandaen skal gjøres av godkjent leverandør godkjennes av styret, dette for

at blokkenes fasade skal være ensartet.

Kun elektrisk grill eller gassgrill tillates brukt på balkongene. Kullgrill er ikke tillatt.

Vis hensyn ved bruk av grill. Det er ikke tillatt å bruke grill sen kveld og natt.

Gassbeholdere må på grunn av brann- og eksplosjonsfare ikke oppbevares i kjellerboder, i

loftsboder eller på fellesområder. Kun utendørs oppbevaring tillates.

Parabolantenner må monteres slik at de ikke er synlige fra utsiden av balkongen.

6. OPPVARMING OG LUFTING

Leiligheten må holdes såpass oppvarmet at vannrør ikke fryser.

Lufting skal primært skje gjennom lukene og ventilene over vinduene. Luftelukene må ikke

tildekkes.

Det er ikke tillatt å montere avtrekksvifter i luftelukene på kjøkken eller bad. Det er kun tillatt

med kullfiltervifte på kjøkkenet.

7. FELLESROM

Unødig opphold i fellesrom er ikke tillatt, og all ferdsel må foregå uten sjenanse for naboene.

Inngangsdørene til blokkene og dørene i fellesarealene skal alltid være låst. Uvedkommende

skal ikke slippes inn i oppgangen, det være seg personer som skal fordele reklame eller andre.

Lufting må skje med varsomhet slik at frostskader ikke oppstår, eller uvedkommende kommer

inn.

Det er forbudt å bruke fellesarealene til oppbevaring med mindre styret gir tillatelse til det.

Sykler og barnevogner skal oppbevares i sykkelrom eller i egen bod.

Sko, sportsutstyr og annet skal ikke oppbevares utenfor inngangsdøren til leilighetene.

Det skal ikke hensettes noe i oppgangen med unntak av rullator som ikke er til hinder. Dette

gjelder også i kjellergangen foran kjellerboder. Vaktmester har styrets fullmakt til å kunne fjerne

hensatte gjenstander uten nærmere varsel.

Det er strengt forbudt å bruke ild eller levende lys i fellesarealene.

Gassbeholdere må på grunn av brann- og eksplosjonsfare ikke oppbevares i kjellerboder, i

loftsboder eller på fellesområder. Kun utendørs oppbevaring tillates.

8. DYREHOLD

Det er tillatt å ha innekatter, fugler og smågnagere så lenge disse ikke er til sjenanse for

naboene. Alt annet dyrehold er forbudt!

Styret kan gi dispensasjon for dyr etter søknad, dersom det foreligger særlige grunner og

dyreholdet ikke er til sjenanse for øvrige beboere. Tillatelse må innhentes i god tid før eventuell

anskaffelse, og behovet må dokumenteres ved søknaden.

9. MATING AV FUGLER OG DYR

Det er ikke tillatt å mate fugler, heller ikke på egen balkong. All annen utlegging av mat på

borettslagets område er strengt forbudt.

10. PARKERING

Parkering er kun tillatt på oppmerkede parkeringsplasser som det er betalt for.

Kjøring inne i selve boligområdet er bare tillatt når spesielle grunner foreligger, og all parkering

på disse områdene er forbudt.

29 Skøyenåsen Borettslag

11. FELLESAREAL/GRØNTANLEGG

Grøntanleggene må brukes med omtanke, og bruken må ikke være til sjenanse for andre.

Ballspill og lek må foregå slik at det ikke forstyrrer andre beboere.

Hunder skal alltid holdes i bånd på borettslagets fellesareal.

Det er ikke tillatt å foreta endringer i/på/med fellesarealene uten styrets samtykke.

Ved bruk av grøntanlegget plikter brukeren å rydde etter seg.

12. FRAMLEIE

Framleie av leiligheten må på forhånd godkjennes av styret. Borettshaveren har ansvar

ovenfor borettslaget for skader som påføres laget av framleier.

13. UTFLYTTING

Ved utflytting plikter andelseieren å sørge for at alt avfall blir kjørt bort.

Dekoder og modem er Canal Digitals eiendom, mens brannslokkingsutstyr tilhører

borettslaget. Dekoder, modem og brannslokkingsutstyr skal stå igjen i leiligheten ved utflytting.

Alle nøkler til leiligheten og inngangsdør, samt vaskerinøkkel, søppelsjaktnøkkel og nøkkel til

sikringsskap skal leveres ny andelseier.

Ny andelseier kan kvittere ut 3 nøkkelchiper kostnadsfritt til ytterdøren ved Oppsal

Vaktmestersentral. Kjøpekontrakt og legitimasjon skal fremvises. Nøkkelchip utlevert til

andelseier som flytter ut, vil bli deaktivert etter overtakelsesdatoen og vil da ikke lenger

fungere.

Parkerings- og garasjeplass må sies opp.

14. SKADEANSVAR

Andelseierne vil bli holdt økonomisk ansvarlige for skader som ved forsett eller grov

uaktsomhet påføres borettslaget av andelseieren eller hans/hennes familiemedlemmer eller

besøkende.

15. BRUDD PÅ HUSORDENSREGLENE OG VEDTEKTER

Andelseier plikter å følge husordensreglene og er ansvarlig for at de overholdes av alle i

husstanden og andre som gis adgang til boligen. Vesentlige brudd på husordensreglene er å

anse som mislighold av andelseiers forpliktelser overfor borettslaget, og kan i ytterste

konsekvens føre til at det blir vedtatt utstedt salgspålegg.

Andelseiers forpliktelser følger av borettslagsloven og borettslagets vedtekter. Som vesentlig

brudd regnes blant annet utilbørlig oppførsel som skaper vesentlig ulempe eller sjenanse for

andre.

Det vises også til vedtektene, hvor borettslaget har mulighet for å kreve regress for utgifter

påført fellesskapet ved mislighold.

Husordensreglene er en del av leieforholdet kontrakten mellom borettslaget og andelseierne.

Brudd på reglene er derfor det samme som misligholdelse av leieforholdet kontrakten, noe

som kan føre til oppsigelse av leieforholdet.

16. GYLDIGHET OG ANVENDELSE

Husordensreglene er en del av den totale leiekontrakten mellom andelseierne og borettslaget.

De har gyldighet sammen med selve leiekontrakten, samt øvrige vedtekter og reglement som

er vedtatt av borettslagets generalforsamling.

16. ENDRINGER

Alle forslag til endringer av husordensreglene må leveres skriftlig til borettslaget styre, og de

vil deretter bli behandlet på første ordinære generalforsamling. Endringsforslagene krever

simpelt flertall for å bli vedtatt.

30 Skøyenåsen Borettslag

VALGKOMITEENS INNSTILLING

A. Som styreleder for 2 år foreslås:

Kamilla Amundsen Solbergliveien 102 B

B. Som styremedlem for 2 år foreslås:

Sverre Johan Hjelmevoll Vetlandsveien 61 A

Styremedlem som ikke er på valg:

Elin Bakås Solbergliveien 87 C

Raymond Aamodt Filerveien 11

C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås:

1. Kristin Antonsen Brenna Filerveien 11

2. Tore Gilje Ørvik Solbergliveien 100

D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås:

Elin Bakås Solbergliveien 87 C

Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås:

........................ ........................

E. Som styremedlem til styret i Oppsal Vaktmestersentral foreslås:

Styreleder

Som varamedlem til styret i Oppsal Vaktmestersentral foreslås:

Nestleder

F. Som valgkomité for 1 år foreslås:

Ina Slettebø Solbergliveien 91 E

Anne Lise Røhme Solbergliveien 87 C

Bjørg Thomassen Formerveien 1 B

1 styremedlem som styret utpeker selv

G. Som velferdsutvalg for 1 år foreslås:

Bjørg Thomassen Formerveien 1 B

Line Haug Nilsen Filerveien 7

Anne Gunn Knudsen Solbergliveien 87 D

H. Som representant til Oppsal Samfunnshus for 1 år foreslås:

Ina Slettebø Solbergliveien 91 E

Oslo, 29. februar 2016

I valgkomiteen for Skøyenåsen borettslag

Ina-Christine Slettebø /s/ Anne Lise Røhme /s/

Bjørg Thomassen /s/ Vidar Bråten /s/